book
归档: OI 
flag

普通的快速幂

问题[COGS 1433]圣庙里的汉诺塔

计算$a^b\mod m$,其中$0\leq a,b\leq10^{16}$。

我们可以写出如下的暴力求幂程序,复杂度$O(n)$:

typedef long long ll;
ll pow_mod(ll a,ll b,ll m)
{
 	ll ans=1;
 	while(b--)
   	ans=(ans*a)%m;
 	return ans;
}

不过注意到对于任意正整数k,我们都可以拆成至多$log k$个二进制下的1,所以我们可以计算出$a^{2^0},a^{2^1},a^{2^2},\cdots$(可以递推出来),然后再用$\log b$次乘法将其合并起来,复杂度为$O(\log n)$,代码如下:

ll fast_pow_mod(ll a,ll b,ll m)
{
  ll ans=1;
 	while(b)
  {
   	if(b&1)
     	ans*=a;
   	a*=a;
   	b>>=1;
  }
 	return ans;
}

由快速幂魔改的快速乘

问题:[COGS 2037]Asm.def大点兵

由于$a\times b$可能溢出,因此不能直接乘起来再取膜,考虑到一个事实: $$ a^b= \begin{cases}

1 & b=0 \\
\underbrace { a \times \cdots \times a }_b & b \ge 1

\end{cases} $$ $$ a\times b= \begin{cases} 0&b=0
\underbrace{a+\cdots+a}_b&b\not=0 \end{cases} $$ 所以我们把上面的代码稍微改一改就好了:

ll fast_mul_mod(ll a,ll b,ll m)
{
  ll ans=0;
 	while(b)
  {
   	if(b&1)
     	ans+=a;
   	a+=a;
   	b>>=1;
  }
 	return ans;
}

矩阵快速幂

问题:[COGS 1493]递推关系

先用蓝书上的方法搞出来友矩阵,然后利用快速幂的思想瞎搞一波。代码如下:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn=20;
typedef long long ll;
int n,m,dd;
ll a[maxn],f[maxn];
struct matrix
{
  int x,y;
  ll d[maxn][maxn];
  matrix()
  {
    x=y=0;
    memset(d,0,sizeof(d));
  }
  matrix(int s,int mx,int my)
  {
    x=mx,y=my;
    for(int i=0;i<x;++i)
      for(int j=0;j<y;++j)
        d[i][j]=0;
    if(s==1)
      for(int i=0;i<x;++i)
        d[i][i]=1;
    if(s==-1)
    {
      for(int i=1;i<x;++i)
        d[i-1][i]=1;
      for(int i=y-1,j=0;i>=0;--i,++j)
        d[x-1][i]=a[j];
    }
  }
  const matrix operator*(const matrix& n) const
  {
    matrix ans(0,x,n.y);
    for(int i=0;i<ans.x;++i)
      for(int k=0;k<ans.y;++k)
        for(int j=0;j<y;++j)
          ans.d[i][k]=(ans.d[i][k]+d[i][j]*n.d[j][k])%m;
    return ans;
  }
};
const matrix pow_mod(matrix & a,int t)
{
  matrix ans(1,dd,dd);
  while(t)
  {
    if(t&1)
      ans=ans*a;
    a=a*a;t>>=1;
  }
  return ans;
}
void init()
{
  freopen("recurrences.in","r",stdin);
  freopen("recurrences.out","w",stdout);
}
void print_matrix(matrix& a)
{
  cout<<"---------------\n";
  for(int i=0;i<a.x;++i)
  {
    for(int j=0;j<a.y;++j)
    {
      cout<<a.d[i][j]<<' ';
    }
    cout<<endl;
  }
  cout<<"---------------\n\n";
}
int main()
{
  init();
  while(cin>>dd>>n>>m)
  {
    if(!(dd||m||n))
      return 0;
    for(int i=0;i<dd;++i)
      cin>>a[i];
    for(int i=0;i<dd;++i)
      cin>>f[i];
    matrix a(-1,dd,dd);
    //DEBUG_print_matrix(a);
    matrix mt(0,dd,1);
    for(int i=0;i<dd;++i)
      mt.d[i][0]=f[i];
    mt=pow_mod(a,n-dd)*mt;
    //print_matrix(mt);
    //for(int i=0;i<mt.x;++i)
    //  cout<<(mt.d[i][0])%m<<' ';
    //cout<<endl;
    cout<<mt.d[mt.x-1][0]%m<<endl;
  }
}
navigate_before navigate_next