book
归档: OI 
flag
mode_edit

题意

luogu上的LCA模板题

可是这个题却没有模板题的自觉,作为一道模板题卡常卡的厉害

以前写倍增的时候就被恶心过一次,这次写树剖时又被恶心一次qwq

题解

将树拆成重链和轻边,然后每次跳较深的一个点,把它跳到重链的顶端,直到两个点在同一条重链上。

代码也很好写,然而。。。

此题卡常!

此处骂一句毒瘤出题人

然后翻出自己的《CS:APP》

观察一下树剖的代码,里面充斥着fa[no],top[no],dep[top[no]]之类的操作。

然而,这几个数组都是5e5的大小,用这种操作访问的话,cache miss非常严重

解决方法也很简单

把他们都塞到结构体里就好辣,这样以来,它们在内存中是连续的,就好啦

效果的话。。之前是TLE改了之后T掉的几个点变成了700ms,效果还是比较显著的

luogu评测机慢出shit这种事情我会乱说?

代码

AC代码

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 500010;
inline char getc() 
{ 
  static char buf[1 << 18], *fs, *ft;
  return (fs == ft && (ft = (fs = buf) + fread(buf, 1, 1 << 18, stdin)), fs == ft) ? EOF : *fs++;
}
inline int gn() 
{ 
  register int k = 0, f = 1;
  register char c = getc();
  for(; !isdigit(c); c = getc()) if(c == '-') f = -1;
  for(; isdigit(c); c = getc()) k = k * 10 + c - '0';
  return k * f;
}
struct node
{
  int siz, top, son, dep, fa;
  node() { siz = top = dep = fa = 0;}
};
node nd[maxn];
vector<int> g[maxn];
void addedge(int f, int t) { g[f].push_back(t), g[t].push_back(f); }
void dfs1(int f, int no)
{
  nd[no].fa = f;
  nd[no].dep = nd[f].dep + 1;
  int mx = 0;
  for (int i = 0; i < g[no].size(); ++i)
  {
    if (g[no][i] == f) continue;
    dfs1(no, g[no][i]);
    nd[no].siz += nd[g[no][i]].siz;
    if (nd[g[no][i]].siz > mx)
      mx = nd[g[no][i]].siz, nd[no].son = g[no][i];
  }
  ++nd[no].siz;
}
void dfs2(int no, int f, int to)
{
  if (no == 0) return;
  nd[no].top = to;
  dfs2(nd[no].son, no, to);
  for (int i= 0; i < g[no].size(); ++i)
  {
    if (g[no][i] == nd[no].son || g[no][i] == f) continue;
    dfs2(g[no][i], no, g[no][i]);
  }
}
int lca(int u, int v)
{
  if (nd[u].dep < nd[v].dep)
    swap(u, v);
  while(nd[u].top != nd[v].top)
  {
    if (nd[nd[u].top].dep < nd[nd[v].top].dep) swap(u, v);
    u = nd[nd[u].top].fa;
  }
  return (nd[u].dep < nd[v].dep) ? u : v;
}
int n, m, s;
int main()
{
  freopen("qwq.in", "r", stdin);
  n = gn(), m = gn(), s = gn();
  for (int i = 1; i <= n - 1; ++i)
  {
    int f = gn(), t = gn();
    addedge(f, t);
  }
  dfs1(s, s);
  dfs2(s, 1, s);
  for (int i = 1; i <= m; ++i)
  {
    int u = gn(), v = gn();
    printf("%d\n", lca(u, v));
  }
}

T掉3个点的旧代码

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 500010;
inline char getc() 
{ 
  static char buf[1 << 18], *fs, *ft;
  return (fs == ft && (ft = (fs = buf) + fread(buf, 1, 1 << 18, stdin)), fs == ft) ? EOF : *fs++;
}
inline int gn() 
{ 
  register int k = 0, f = 1;
  register char c = getc();
  for(; !isdigit(c); c = getc()) if(c == '-') f = -1;
  for(; isdigit(c); c = getc()) k = k * 10 + c - '0';
  return k * f;
}
int siz[maxn], top[maxn], son[maxn], fa[maxn], dep[maxn];
vector<int> g[maxn];
void addedge(int f, int t) { g[f].push_back(t), g[t].push_back(f); }
void dfs1(int f, int no)
{
  fa[no] = f;
  dep[no] = dep[f] + 1;
  int mx = 0;
  for (int i = 0; i < g[no].size(); ++i)
  {
    if (g[no][i] == f) continue;
    dfs1(no, g[no][i]);
    siz[no] += siz[g[no][i]];
    if (siz[g[no][i]] > mx)
      mx = siz[g[no][i]], son[no] = g[no][i];
  }
  ++siz[no];
}
void dfs2(int no, int f, int to)
{
  if (no == 0) return;
  top[no] = to;
  dfs2(son[no], no, to);
  for (int i= 0; i < g[no].size(); ++i)
  {
    if (g[no][i] == son[no] || g[no][i] == f) continue;
    dfs2(g[no][i], no, g[no][i]);
  }
}
int lca(int u, int v)
{
  if (dep[u] < dep[v])
    swap(u, v);
  while(top[u] != top[v])
  {
    if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
    u = fa[top[u]];
  }
  return (dep[u] < dep[v]) ? u : v;
}
int n, m, s;
int main()
{
  n = gn(), m = gn(), s = gn();
  for (int i = 1; i <= n - 1; ++i)
  {
    int f = gn(), t = gn();
    addedge(f, t);
  }
  dfs1(s, s);
  dfs2(s, 1, s);
  for (int i = 1; i <= m; ++i)
  {
    int u = gn(), v = gn();
    cout << lca(u, v) << '\n';
  }
}
navigate_before navigate_next